Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Новини

Поздравителен адрес за Коледа и Нова година от инж. Виолета Илиева - Началник на РИО - Бургас

2014-12-19 09:52:04

Много важно за ЦПО относно ЗУД

2014-12-18 11:16:48
Вижте в добавения файл информация от Ваня Кастрева - Зам. министър на МОН

Декларации по ЗПУКИ

2014-12-16 12:16:38
Вижте в добавения файл

Декларации по ЗПУКИ

2014-12-13 14:05:31
Вижте в добавения файл

Регионална среща на регионите от Югоизточен район

2014-12-11 15:21:10
     На 04.12 и 05.12.2014г. РИО – Бургас бе домакин на регионална среща на регионите от Югоизточен район за планиране в България за представяне на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.) за 2014 – 2015 година. В регионалната среща взеха участие директори на училища, представители на местната власт и администрация, други заинтересовани страни от област Бургас, област Стара Загора, област Ямбол и област Сливен. От Област Бургас участие в срещата взеха 46 души.
     След приветствия отправени от г-жа Севдалина Турманова – заместник областен управител на Област Бургас, от г-н Илия Джингов – заместник-кмет на Община Поморие и от г-н   Стойко Стоянов - секретар на Община Несебър от името на кмета на Община Несебър началото на регионалната среща започна с Представяне на Стратегията и Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.) за 2014 – 2015 година, презентирани от Румяна Томова – гл. експерт от МОН и Павлина Вълева – гл. експерт от МОН.
     Областни политики за превенция на ранното отпадане от училище и реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система бяха представени от всички Регионални инспекторати по образованието, участващи в срещата.
     Регионалната среща премина в организация на работата по секции,като във всяка секция участват представители от четирите области на Югоизточен регион за планиране, както с презентации, така и с изказвания. В работата на секциите участваха и директори на училища от област Бургас с презентации, както следва:
     І СЕКЦИЯ - Взаимодействие на училището и общините в процеса на намаляване на дела на отпадналите учениципрезентира г-жа А. Касабова, директор на ОУ” Св.Св. Кирил и Методий” – Ахтопол, участват в презентацията - СОУ „Н. Й. Вапцаров” – Царево, СОУ ”Хр. Ботев” - гр.Камено, НУ "Братя Миладинови"- С. Кръстина, общ. Камено , ОУ „Атанас Манчев”  - Айтос
     ІІ СЕКЦИЯ - Взаимодействие на училището със заинтересовани страни и институции – Училищно настоятелство, ученически съвет, НПО, местни организации и бизнеспрезентира г-жа С. Коева, директор на ОУ "Отец Паисий" – с. Равна Гора, общ. Созопол, участват в презентацията СОУ ”Хр. Ботев” - гр.Камено, НУ "Братя Миладинови"- С. Кръстина, общ. Камено ,ОУ „Христо Ботев” – с. Пирне, общ. Айтос ,ОУ „Атанас Манчев”  - Айтос, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Карнобат
     І СЕКЦИЯ  - Ролята на информирането на заинтересованите страни за намаляване на отпадането от училище и прилагане на системи за ранно предупреждениепрезентира г-жа Г. Дикова, директор на ОУ ”Найден Геров” – Бургас, участват в презентацията СОУ „Елин Пелин”- с. Руен, общ. Руен
     ІІ СЕКЦИЯ - Успешни подходи за повишаване участието и ангажираността на родителите- презентира г-жа М. Дюлгерова, директор на СОУ „Петко Росен” – Бургас, участват в презентацията СОУ ”ХР. Ботев” - гр.Камено, НУ "Братя Миладинови"- с. Кръстина, общ. Камено ,ОУ „Христо Ботев” – с. Пирне, общ. Айтос ,СОУ „Христо Ботев” – Карнобат
     По време на работната среща бе обсъдено разработване на училищни стратегически документи и механизъм за контрол на изпълнението им,  обмен на добри практики относно превенция на отпадане на учениците от училище.Направени бяха изводи относно силни страни в работата по проблема, слаби страни и предложения за бъдещата работа.
Свободни места за ученици в ГЧЕ "Васил Левски" - Бургас

2014-12-09 17:09:40
Вижте в добавения файл

Поздравителен адрес за Никулден от Началника на РИО - Бургас

2014-12-05 16:10:06

Декларации по ЗПУКИ

2014-12-04 15:08:19
Вижте в добавения Файл

Среща на регионите от Югоизточен район

2014-12-03 13:38:53
Информацията ще намерите в добавения файл

Свободно място за ученик в 9 клас в СУ "Юрий Гагарин" - Бургас

2014-11-25 14:07:39
Вижте в добавения файл