МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната

2017 - 2018 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

(НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование)


Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на приемни изпити

05.05-11.05.2017 г., вкл.

2.

Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити.

до 12.05.2017 г., вкл

3.

Провеждане на приемни изпити:

 

 

- за проверка на способностите по изобразително изкуство

13.06.2017 г.

 

- за проверка на способностите по хореография

14.06.2017 г.

 

- за проверка на способностите по музика  

16.06.2017 г.

 

- за проверка на способностите по спорт

13.06-16.06.2017 г.

4.

Обявяване на оценките от приемните изпити

до 30.06.2017 г., вкл

5.

Получаване на служебни бележки с оценките от приемните изпити

03.07-21.07.2017 г., вкл.

6.

Подаване на документи за участие на І етап на класиране

03.07-05.07.2017 г., вкл

7.

Обявяване на списъците на класираните ученици на І етап

до 06.07.2017 г., вкл.

8.

Записване на приетите ученици на І етап на класиране

07.07.2017 г.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след І етап на класиране

10.07.2017 г.

10.

Подаване на документи за участие на ІІ етап на класиране

11.07.2017 г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране

до 13.07.2017 г., вкл.

12

.Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране

14.07.2017 г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране.

до 18.07.2017 г., вкл

14.

Подаване на документи за участие на ІІІ етап на класиране

19.07.2017 г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране

20.07.2017 г

16.

Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране

21.07.2017 г

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ етап

до 26.07.2017 г., вкл

18.

Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записванe

определя се от директора до 04.09.2017 г.вкл

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2017 г., вкл.


 


Последна редакция: 08.06.2017 година