МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

 

Последна промяна: 04.07.2017 година

 ЗАПОВЕДИ

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата

 КОДЕКСИ

КОДЕКС на труда

КОДЕКС за социално осигуряване

Административнопроцесуален кодекс

 ЗАКОНИ

ЗАКОН за държавния служител

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

ЗАКОН за обществените поръчки

ЗАКОН за достъп до обществена информация

ЗАКОН за защита на личните данни

ЗАКОН за защита от дискриминация

ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

  ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

  НАРЕДБИ

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА за административното обслужване
НАРЕДБА от 04.11.2016 г. за приобщаващото образование

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските

НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема Училищно мляко

НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения-схема Училищен плод

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
НАРЕДБА № 1 от 23.05.2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

НАРЕДБА № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена
НАРЕДБА № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности иили с хронични заболявания
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 1 от 17.03. 2003 г. за определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
НАРЕДБА № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри
НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
НАРЕДБА № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

НАРЕДБА № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

НАРЕДБА № 2 от 7.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
НАРЕДБА № 3 от 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
НАРЕДБА № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване

НАРЕДБА № 3 от 27 .04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

НАРЕДБА № 3 от 07.05.1993 г. за приемане на ученици с конкурсен изпит след завършен 7 клас в профилирани паралелки по изобр.изк, музика, х-я и хр. изкуство и култура на СОУ

НАРЕДБА № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.pdf

НАРЕДБА № 5 от 29 .12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на пед.кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени

НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала - изм. и доп. от 30 Юни 2017г.

НАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

 в сила от учебната 2017/ 2018 година

НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
НАРЕДБА № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
НАРЕДБА № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите

 ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 30.10.2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета

ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 05.07.2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, адм. и пом. перс. в детските градини за без. поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет Религия

ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, проф.квали. и правоспособност

ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 05.07.1999 г. за условията и реда за предоставяне на учебници на ученици от социално слаби семейства

ИНСТРУКЦИЯ от 5.07.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
Практическа ИНСТРУКЦИЯ за създаване и оформяне на документите в публичната администрация

 КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Анекс към КТД за системата на народната просвета от 16.12.2016 г.
Споразумение към КТД - община Бургас
КТД за системата на народната просвета - 2016 - община Бургас
КТД за системата на народната просвета - 2016

Анекс КТД за системата на народна просвета - 2014 (09.11.2015 г.)

Анекс КТД за системата на народна просвета - 2014 (19.12.2014 г.)
КТД за системата на народната просвета - 2014
Анекс КТД за системата на народната просвета - 2012 (14.02.2013 г.)
КТД за системата на народната просвета - 2012

 ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 10.07.2015 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разх. в нач.на уч.2015-2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 на МС от 04.03.2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас в държавните и общинските училища

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Сп. на средищ.у-ща в РБ, опр. на кр-ии за вкл. в Сп. на средищ. у-ща и приемане на фин. прав. за разх.на сред. за доп. финанс