Община Карнобат

Географска характеристика

Община Карнобат е разположена в югоизточната част на страната, като граничи с общините Сунгурларе, Айтос, Камено, Средец и Стралджа. През общината минават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България. Релефът й е предимно равнинен, пресечен от реките Мочурица и Русокастренска. На част от притоците на реките са изградени язовири и микроязовири.

Община Карнобат се характеризира с преходно-континентален климат.

Демографска характеристика на община Карнобат

В община Карнобат населението възлиза на 28039 души, от които 10538 души са икономически активни към 31.05.2015г. В Бюрата по труда са регистрирани 758 безработни лица, а равнището на безработица е 7,19%.

Община Карнобат обхваща 31 населени места, от които 1 град и 30 села.

Икономическа характеристика на община Карнобат

В община Карнобат основни структуроопределящи отрасли на промишлеността са машиностроенето и хранително-вкусовата промишленост. Шивашката промишленост също оказва основно място в развитието на общината, като е представена от предприятието „Карина“ АД.

В община Карнобат има благоприятни условия за развитие на растиеновъдството, като се отглеждат предимно зъненожитни фуражни култури. Отглеждат се и технически култури, а зеленчукопроизводството е застъпено предимно в частния сектор. Налице са благоприятни условия за развитие и на лозарството. Развитието на животновъдството в община Карнобат е в сферата на говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството.

Социални дейности на община Карнобат

В сферата на здравеопазването в община Карнобат функционират общинска болница и „Медицински център 1 – Карнобат“ ЕООД. Болницата разполага със 140 легла, а Медицинският център оказва специализирана медицинска помощ.

В община Карнобат има 12 детски градини, 2 обединени детски заведения, 2 целодневни детски градини, 2 средни общообразователни училища, 2 средни професионални училища, 7 основни училища, 3 начални училища и един междуучилищен център.

В областта на културата мероприятията с важно значение са както следва: Национален конкурс за тракийска народна песен „С песните на Стайка Гьокова“ /м. май/, Национален кинофестивал на алтернативното кино /м. септември/ и Празници на града /26 септември/.

Официален сайт на община Карнобат

Към началото