Община Руен

Географска характеристика на община Руен

Община Руен се намира в южните склонове на Източна Стара планина и полетата около реките Луда Камчия и Хаджийска. Село Руен е административен център на общината. Западно от селото е разположен язовир Ябълчево. В околността на с. Руен се намират и множество пещери.

Общата територия на община Руен възлиза на 690 кв. км.  Обработваемата земя е 234 х. дка., а територията на горският фонд е 368 х. дка.

Демографска характеристика на община Руен

Община Руен се състои от 41 населени места, обособени в 38 кметства, с общо население от 36577 души към 15.07.2015г. От тях икономически активни са 10217 души. В бюрата по труда са регистрирани 1694 безработни лица, като равнището на безработица е 16,58%.

Голяма част от икономически активните мъже работят като строители и пътуват до местоработата си в гр. Айтос, гр. Бургас и до Южното Черноморско крайбрежие.

Икономическа характеристика на община Руен

В община Руен е развит добивът на варовик, налице са значителни залежи от глина, както и запаси от баластра и пясък. В региона е развита шивашката промишленост.

В областта на селското стопанство се отглеждат тютюн, грозде, ябълки, кайсии, сливи, слънчоглед, зърнено-хлебни, зърнено-фуражни култури, лавандула и колеандър. Зеленчукопроизводството се развива по поречието на реките и местата с по-ниска надморска височина.

От горският фонд на община Руен се добива голямо количество дървесина. Освен това са налице добри дивечови ресурси, което спомага за развитието на ловен туризъм.

Социални дейности

Населението на община Руен се обслужва от Общински медицински център и 19 лични лекари.

На територията на общината функционират 2 средни общообразователни училища, 25 основни училища, 5 начални училища и 7 детски градини.

Културните мероприятия се осъществяват от 18 читалища.

В последната неделя от м. май всяка година се провежда в с. Руен традиционен спорт, наречен „мазни борби“, характерен само за общината.

Официален сайт на община Руен

Към началото