Община Бургас

Географска характеристика на община Бургас Община Бургас е разположена в Югоизточната част на Република България, като нейни съседни  общини са Созопол, Камено, Айтос, Поморие и на изток -Черно море. Обхваща 14 градове и села. Площта на община Бургас възлиза на 513612 дка, а населението й към 15.07.2015г. е 232837души. Географския характер на община Бургас е предимно равнинен, като обхваща част от Бургаската низина. В пределите на общината се намират няколко езера ( Бургаско, Атанасовско и Мандренско ) и реки ( Айтоска и Чакърлийска). В Бургаска община са и Бургаските минерални бани, както и лечебните кални бани  на Атанасовското езеро. Община Бургас се намира в континентално-средиземноморската климатична област. Средната амплитуда на температурата  е в диапазона на 12-8 градуса по Целзий, а годишното количество на валежите е между 470-600 мм. Преобладават източно-североизточните ветрове. Икономическа характеристика на общината Административен център на общината е град Бургас. Градът има геостратегическо положение: тук е най-голямото товарно пристанище в страната, международното летище Бургас, както и преминаващия Общоевропейски транспортен коридор No8, представляващ най – кратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие. На територията на община Бургас се намира и мина Черно море, където се добиват кафяви каменни въглища. Промишлеността в община Бургас е отговорна за над  86,2 % от  общото производство в региона, обхваща 81,9% от машинното производство и 50,6% от заетите в стоковото производство. Развиват се следните подотрасли: химическата и нефтопреработващата, хранително-вкусовата, електротехническата и електронната промишлености, машиностроенето и металообработването. Община Бургас се отличава с подходящи условия за развитието както на селскостопанска дейност, така и на различните видове туризъм. Социални дейности на община Бургас В град Бургас работят 13 медицински заведение и над 220 частни кабинети. Има два университета и четири колежа, 27 начални и 28 основни и средни училища. Ежегодно в града се провежда музикалният фестивал „Бургас и морето“. Стратегически цели на община Бургас В Общинския план за разстеж на община Бургас за периода 2014-2020 година са поставени три стратегически цели, а именно: устойчиво развитие на територията на общината и опазване на околната среда, повишаване качеството на живот, подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични услуги. Отличия Община Бургас е носител на наградата, в категория „Tech City“, раздел „големи общини“, в конкурса провел се онлайн „Кмет на годината, 2017“ – присъдена на Димитър Николов за цялостно развитие на технологичния сектор с цел улеснение на гражданите и туристите. Официален сайт на община Бургас

Община Камено

Географска характеристика на община Камено Община Камено е разположена в Бургаската низина и обхваща площ от 354,7 кв.м. Релефът на общината е равнинен и през нея минават реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийска и др., а водоемите и микроязовирите са 27 на брой. Климатът е континентално-средиземноморски, като се отличава с продължително лято с малко количество на валежите. […]

Община Айтос

Географска характеристика на община Айтос Община Айтос се намира в източната част на страната ни, като граничи с общините Руен, Карнобат, Бургас, Поморие и Камено. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Разполага се на площ от 404 км 2 и населението й възлиза на 28069 души през 2017г. Обхваща […]

Към началото