Община Средец

Географска характеристика на община Средец

Община Средец се намира в Югоизточна България и граничи с общините Созопол, Малко Търново, Болярово, Елхово, Ямбол, Стралджа, Камено, на юг с Република Турция. Тя представлява важен кръстопът на Южното Черноморско крайбрежие, Южен Централен район и Република Турция.

Югоизточната част на община Средец се намира в зоната на Природен парк „Странджа“.  Релефът на общината е разнообразен – в южната част той е полупланински и планински, а в северната е равнинен. На територията на община Средец се намират горните и средни течения на реките Средецка и Факийска.

Община Средец се характеризира с преходно-средиземноморски климат, с черноморско климатично влияние.

Демографска характеристика на община Средец

Община Средец се състои от 33 населени места с население от 14268 души към 15.07.2015г. Икономически активните лица възлизат на 5100 души, а в бюрата по труда са регистрирани като безработни 5100 души. Равнището на безработица е 23,82%.

Икономическа характеристика

В община Средец са развити следните подотрасли на промишлеността: хранително-вкусова, металолеене, металообработване и производство на машини, производство на пластмасови изделия, добивна промишленост.

Селското стопанство е утвърдено като основен отрасъл на общинската икономика. Налице са подходящи природоклиматични условия за развитието на растениевъдството и животновъдството. Отглеждат се зърнени и технически култури, лозя винени сортове и сливи. Земеделските производители се насочват през последните години към отглеждане на култивирани билки и лекарствени растения.

В община Средец са развити овцевъдството и месодайното говедовъдство.

През 2002г. се реализира проект за изграждане на туристически офис и екопътека  гр. Средец – м. Божура.

В общината са налице благоприятни условия за развитието на ловен туризъм, както и за наблюдаване на редки видове птици като черния щъркел, малкия и скалния орел.

Социални дейности

В сферата на здравеопазването функционират Амбулатория за първична медицинска помощ,  лечебни заведения за специализирана медицинска помощ, Многопрофилна болница за активно лечение, стоматологични кабинети, Филиал на Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас и училищни кабинети.

В община Средец има 11 общински учебни заведения и 3 държавни учебни заведения.

Център на духовният живот в общината са функциониращите 14 читалища. Най-значимите им изяви са свързани с християнските празници – Кукеровден, Великден, Коледа, събори и др. под. Групи и състави към читалищата вземат участие във всички важни мероприятия от регионален мащаб и в част от мероприятията с национален обхват.

Официален сайт на община Средец

Към началото