Община Камено

Географска характеристика на община Камено

Община Камено е разположена в Бургаската низина и обхваща площ от 354,7 кв.м. Релефът на общината е равнинен и през нея минават реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийска и др., а водоемите и микроязовирите са 27 на брой. Климатът е континентално-средиземноморски, като се отличава с продължително лято с малко количество на валежите.

Демографска характеристика на община Камено

Административен център на общината е град Камено. Той е разположен на брега на Айтоската река на 20 км северозападно от град Бургас и на 15 км южно от град Айтос. В община Камено са включени 13 населени места. Общият брой на живущите в община Камено възлиза на 12304 души. От тях 3757 души представляват икономически активното население към 31.05.2015г., регистрираните безработни в Бюрата по труда са 407души и равнището на безработица е 10,83%.

Икономическа характеристика на община Камено

В землището на град Камено се намира 80% от територията на „Лукойл Нефтохим“ АД-Бургас, осигуряващ работа на около 1000 работника от общината.

В областта на селското стопанство основен отрасъл е земеделието, като се акцентира на зърнопроизводството и отглеждането на технически култури, етеричномаслени култури, зеленчуци и фуражни култури. Развива се и сладководното рибовъдство.

Социални дейности на община Камено

В община Камено работят 8 индивидуални медицински практики за оказване на извънболнична помощ и 3 за стомотологично обслужване.

Функционират 8 учебни заведения и 8 целодневни детски градини. Местното читалище „Просвета“ е носител на ордена „Кирил и Методий“. Неговият фолклорен състав е лауреат на събора в Копривщица, като са известни и детският танцов ансамбъл „Здравец“, и детската вокална група „Тик-так“.

Официален сайт на община Камено

Към началото