ОУ „Свети Климент Охридски“

История

ОУ „Свети Климент Охридски“ функционира от 1884г., което го определя като най-старото училище на територията на гр. Бургас. През 1926г. училищната сграда е основно ремонтирана. ОУ се премества в нова сграда през 1938г., като се провежда и тържество за даване на име на училището. През 1966г. сградата на ОУ е тържествено осветена.

ОУ „Св. Климент Охридски“ е носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен, носител на „Син флаг“, „Еко училище“ в България, партньор в програмата за международни връзки и обмен между ТД „Изгрев“ – Бургас и Булай-Германия, партньор на „Училища Европа“, партньор по международен проект „Здрав дух – здраво тяло“, секторна програма „Коменски“, програма „Учене през целия живот“.

Учебна дейност на ОУ „Свети Климент Охридски“

През настоящата учебна година в ОУ „Св. Климент Охридски“ се обучават 610 ученика от първи до седми клас. Подготовката в училището представлява съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за преминаването на ученика в следващия клас на обучение. За целта се осъществява обучение за придобиване на общообразователната, разширената и допълнителната подготовка. Училищната подготовка се реализира по учебни предмети или модули, а допълнителната – чрез обучение или дейности в други форми.

В учебния план на ОУ за учебната 2019/2020г. са включени следните предмети: за първи-четвърти клас – български език и литература, математика, хореография, изобразително изкуство, английски език; за пети-седми клас – български език и литература, математика, хореография, изобразително изкуство, музика.

Допълнителната подготовка обхваща следните учебни предмети: математика чрез програмиране, български фолклор, фанфарна музика.

От 2010г. в ОУ е въведена целодневна форма на учебния процес, която обхваща 265 ученика в 12 групи от първи до четвърти клас.

През учебната 2018/2019г. ОУ „Св. Климент Охридски“ е включено в списъка на иновативните училища. Проектът е с продължителност две години.

Официален сайт на ОУ „Свети Климент Охридски“

Към началото