Община Малко Търново

Географска характеристика на община Малко Търново

Община Малко Търново е разположена в Странджа планина, в южната част на Бургаска област и граничи с общините Царево, Созопол, Средец, а на юг с Република Турция. Разположена е на площ от 798,5 кв. км., а релефът й е хълмисто-планински, като през нея минават реките Велека, Резвая, Младежка и др.

Община Малко Търново е разположена изцяло на територията на Природен парк „Странджа“.

Община Малко Търново се характеризира с преходно-средиземноморски климат, с относителна влажност от 75%, която през лятото спада до 62%, а валежите са над средните за страната /800-900 мм./.

Демографска характеристика на община Малко Търново

В община Малко Търново живеят 3340 души, от които икономически активни към 31.05.2015г. са 1318 души. В бюрата по труда са регистрирани 123 безработни лица, а равнището на безработица е 9,33%.

Административен център на общината е град Малко Търново, като в състава й влизат още 12 села.

Икономическа характеристика на община Малко Търново

Горският фонд на общината възлиза на 66% от общата площ и се стопанисва от горските лесничейства Малко Търново, Граматиково и Звездец. Към общинска администрация Малко Търново през 2002г. е обособена Дирекция „Общински гори“.

В община Малко Търново са налице благоприятни условия за развитието на отдиха и лечебния екотуризъм.

Социални дейности

В областта на културата важно значение заемат странджанското културно наследство, песенният фолклор, обредите и обичаите на населението на община Малко Търново. На територията на общината функционират три читалища, към които са сформирани състави за автентичен фолклор и стари градски песни. Възродени са обичаите Кукеровден, Лазаровден, Еньовден, Пеперуда, Филек, Коледуване и др.

За опазване на културно-историческото наследство на общината през 1983г. е създаден Исторически музей Малко Търново, който обхваща три странджански къщи от края на 19 век- паметници на културата. В тях са разположени археологическа, историческа, етнографска, художествена и природна експозиции.

Официален сайт на община Малко Търново

Към началото