МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ГР. БУРГАС 

 

 

   Регионалното управление на образованието е териториална администрация към Министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.


СТРУКТУРА  НА  РУО - БУРГАС


 

  инж. ВИОЛЕТА  ИЛИЕВА –  НАЧАЛНИК                                                                               тел. 056 / 81 32 49

 

 

 

 

ОТДЕЛ  „Организационно-методическа дейност и контрол” /ОМДК/

Началник отдел


 Милка Харизанова

087 900 6 102


Старши експерти по:

 

 

Организация на средното образование

 Емилия Радева

056/ 87 49 76

087 865 74 69

Организация на средното образование

 Лиляна Иванова

056/ 87 49 76

087 865 74 51

Професионално образование и обучение

 инж. Христина Жабова

056/ 87 49 85
087 865 74 55

Български език и литература


 

 

Чужд език и по майчин език

 Жанета Димитрова

056/87 49 74

087 900 61 13

Природни науки и екология

 Таня Колева

056 /87 49 63

087 900 61 03

Обществени науки, гражданско образование и религия

 Деян Божинов

056/ 87 49 63

087 900 61 14

За обучението в начален етап

 Галя Киркова

056 /87 49 74

087 900 61 19

Физическо възпитание и спорт

 Павлина Алексиева

056 /87 49 73

087 900 61 05

Квалификация на педагогическите специалисти


 Гюлшен Еминова

056/ 87 49 73

087 836 04 92

Приобщаващо образование

  
Информатика и информационни технологии

  
Природни науки и екология

  

 

ОТДЕЛ  „Административно - правно, финансово – стопанско и информационно обслужване” /АПФСИО/

Началник отдел

 [Стелиана Сашева]

 

[056/ 87 49 67]

[087 900 61 24]


Главен счетоводител

 Димка Георгиева

056 /87 49 62

087 900 61 09

Счетоводител - касиер
 [Гергана Томова]
 
 Малина Кирова

056/87 49 84
087 921 93 96

Технически сътрудник

 Анка Манолова

056/87 49 61;

056/81 32 49;

             факс 056/ 81 32 59

087 900 61 18

 Главен специалист        

„Човешки ресурси”

 Калина Милева

056/87 49 64

087 865 74 76

Старши експерт по информационно осигуряване

 Иван Гиргицов

056 /87 49 68

087 900 61 17

Старши експерт по анализ на информацията

 инж. Анелия Керенска
056 /87 49 68
087 921 94 12
Старши експерт по финансово осигуряване

  

Изпълнител шофьор - домакин

 Тодор Инджов

                     

Портиер Лилия Чардаклиева
056/ 87 49 70
Хигиенист Мария Стоянова
 

 

ПРОГРАМИ КЪМ БЮРО ПО ТРУДА - БУРГАС

Младши експерт
 Иво Манчев
056/ 87 49 64

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ        адрес: гр.Бургас, ул. „Райна Княгиня” №11

                                                                                                    

Ръководител на ЦКО

 Мария Георгакева

087 929 76 99

056/ 82 58 09
Кариерен консултант Татяна Карапаунова
087 929 76 99
Кариерен консултант Румяна Михайлова
087 929 76 99
Кариерен консултант Таня Попова
087 929 76 99
Кариерен консултант Кристиян Колев
087 929 76 99
Кариерен консултант Кристина Скобелева
087 929 76 99
Кариерен консултант Живка Костова
087 929 76 99
Кариерен консултант Жулиета Иванова
087 929 76 99